Норматив хокукый актлар исемлеге – 21 2022 елның.

21.12.2022
9 | Уракчы авыл җирлеге Советының 2017 елның 22 августында кабул ителгән “Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уракчы авыл җирлеге Советының 2016 елның 1 апрелендә кабул ителгән 7 номерлы «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы «Уракчы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр бирү турында» карары һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уракчы авыл җирлеге Советының 2016 елның 18 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уракчы авыл җирлеге Советының коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында»гы 19 номерлы карарының 2 пункты үз көчен югалткан дип тану хакында» 9 нче номерлы карары
21.12.2022
21.12.2022