Норматив хокукый актлар исемлеге – 22 2022 елның.

22.11.2022
22.11.2022
22.11.2022
812 | Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы территориясендә үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы дәүләт аккредитациясе булган белем бирү оешмалары арасында Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән урта һөнәр белеме һәм югары белем бирүче белем бирү программалары буенча укыту өчен һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча гражданнар кабул итүнең контрольдә тотыла торган саннарын бүлүгә конкурс үткәрү комиссиясе турында» 2015 ел, 15 гыйнвар, 6 нчы карары белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы дәүләт аккредитациясе булган белем бирү оешмалары арасында Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән урта һөнәр белеме һәм югары белем бирүче белем бирү программалары буенча укыту өчен һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча гражданнар кабул итүнең контрольдә тотыла торган саннарын бүлүгә конкурс үткәрү комиссиясе составына үзгәрешләр кертү турында
22.11.2022
805 | Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-сының эшмәкәрлеккә булышлык күрсәтү фонды» коммерциягә карамаган микро-кредит компаниясе чыгымнарын финанс тәэмин итүгә (каплауга) Татарстан Республикасы бюджеты исәбеннән субсидия бирү тәртибен раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-сында кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына финанс ярдәме күрсәтү фонды» коммерциягә карамаган оешма-сына субсидия бирү тәртибен раслау турында» 2014 ел, 29 август, 624 нче карары үз көчен югалткан дип санау хакында» 2015 ел, 11 июнь, 427 нче карары белән расланган «Татарстан Республикасының эшмәкәрлеккә булыш-лык күрсәтү фонды» коммерциягә карамаган микрокредит компаниясе чыгымнарын финанс тәэмин итүгә (каплауга) Татарстан Республикасы бюд-жеты исәбеннән субсидия бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында