Бүлектә чыккан соңгы мәгълүмат «Большекукморское сельское поселение»

22.05.2019
10 | КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЗУР КУКМАРА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ КАРАРЫ 17 май 2019 нчы ел № 10 Кукмарамуниципаль районы Зур Кукмара авыл жирлеге Советы 27 нче апрель 2018 нче ел № 10 карары белән расланган Зур Кукмара авыл жирлегендә Муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Муниципаль хезмәт турында" 2013 елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы нигезендә, муниципаль хезмәт турындагы Положениене кире кайтару максатларында Кукмарамуниципаль районы Зур Кукмара авыл жирлеге Советы КАРАРЫ: Кукмарамуниципаль районы Зур Кукмара авыл жирлеге Советы 27 нче апрель 2018 нче ел № 10карары белән расланган Зур Кукмара авыл жирлегендә Муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәгә, түбәндәге үзгәрешләр кертергэ: 1. бүлек 8 түбәндәге эчтәлекле 2.1. киләсе эчтәлек: «2.1.Гражданин муниципаль берәмлекнең контроль-хисап органы рәисе, рәис урынбасары һәм аудиторы вазыйфасына, ә муниципаль хезмәткәр муниципаль берәмлекнең контроль-хисап органы Рәисе урынбасары һәм аудиторы, муниципаль берәмлек башлыгы, җирле администрация башлыгы, муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан суд һәм хокук саклау органнары җитәкчеләре белән якын туганлык яки туганлык очрагында (ата-анасы, хатыны, ире, бертуган абыйлары, сеңелләре шулай ук хатынының/ иренең абый-сеңелләре, ата-анасы, балалары һәм балаларының балалары) муниципаль берәмлекнең контроль-хисап органы Рәисе, Рәисе урынбасары һәм аудиторы вазыйфаларын били алмый.»: 9 бүлекнең 1 пунктындагы 2 подпуктынтүбәндәге редакциядә бәян итәргә: «2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шөгыльләнергә, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итәргә (сәяси партия белән идарә итүдә катнашудан тыш; җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашудан тыш; съездда (конференцияләрдә) яисә башка иҗтимагый оешма, торак, төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында катнашудан тыш; әлеге коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә түләүсез катнашу (сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органыннан тыш)) муниципаль берәмлек, гамәлгә куючы (катнашучы) буларак, муниципаль берәмлек идарә органнарында һәм Ревизия комиссиясендә муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим итүдән тыш, муниципаль хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлек гамәлгә куючы (муниципаль берәмлек) исеменнән муниципаль хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлек гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә; “муниципаль милектә булган акцияләр (устав капиталында катнашу өлеше) белән идарә итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә;". 2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып чыгарырга һәм махсус мәгълүмат стендларында урнаштырырга. Зур Кукмара авыл жирлеге башлыгы Р.Р.Хәнәфиев
22.05.2019
9 | СКУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЗУР КУКМАРА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ КАРАРЫ 17 май 2019 нчы ел № 9 Муниципаль хезмәткәрләрнең муниципаль берәмлек Зур Кукмара авыл жирлеге Кукмара муниципаль районы коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу яки Советның 5 нче сентябрь 2017 нче ел №20 карары белән расланган коллегиаль оешма органнары составына керү,идарә итү өчен Эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында "Гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек алып бару һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында «2017 елның 29 июлендәге 217-ФЗ номерлы Федераль законга туры китерү максатларында Зур Кукмара авыл жирлеге Советы карары: 1. Кукмара муниципаль районы коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итү яки Советның 5 нче сентябрь 2017 нче ел №20 карары белән расланган аларның коллегиаль идарә итү органнары составына керү өчен Муниципаль берәмлектә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан Эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә 05 сентябрь 2017нчы ел № 20, 2. 1 пунктта "бакчачылык, яшелчәчелек, дача кулланучылар кооперативлары" сүзләрен төшереп калдырырга. 3. 2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес буенча урнаштыру юлы белән бастырып чыгарырга: www.pravo.tatarstan.ru, мәгълүмати стендларда, шулай ук Кукмара муниципаль районының рәсми сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында «Интернет»мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. Зур Кукмара авыл жирлеге башлыгы Р.Р.Хәнәфиев

Битләр: 1 2 3 4 5 6 ( 7 ) 8 9 10 >>

2021 ел.

Дш Сш Чш Пҗ Җм Шм Як
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Официальный портал правовой информации Республики Татарстан Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталы. 2013-2021 гг. Элемтә, информацион технологияләр һәм массакүләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек итү
Федераль хезмәтендә (Роскомнадзор) массакүләм мәгъчарасы итеп теркәлгән. Гамәлдәге таныклык номеры – 2014 елның 12нче декабреннән ЭЛ № ФС 77 – 60244.
Гамәлгә куючы— Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты.
Редакция белән элемтә өчен: тел.+7(843)222-60-41, e-mail: minjust@tatar.ru, баш мөхәррир – Э.И. Слепнева