Норматив хокукый актлар исемлеге – 30 2019 елның.

30.12.2019
3 | Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Татар Борнашы авыл җирлегендә гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 25.1, 56 статьялары, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы нигезендә «2020 елда Татарстан Республикасы территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган кешедән 500 сум күләмендә үзара салым кертүгә килешәсезме?" Югары Ослан муниципаль районының Татар Борнашы авыл җирлеге түбәндәге эшләрне башкару буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерелгән чараларны юнәлдерү мәсьәләсе буенча 2019 елның 30 ноябрендә узган гражданнар җыены нәтиҗәләре белән беркетмә төзелде: - Татар Борнашы авылында вак таш җәю һәм төзекләндерү Гражданнар җыены нәтиҗәләре турындагы беркетмә нигезендә: Сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучылар исемлегенә 453 кеше кертелгән, җыенда катнашучылар саны 232 кеше. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча халык җыенында катнашучыларның тавышлары түбәндәгечә бүленде: «Әйе» позициясе өчен тавыш бирде - гражданнар җыенында катнашучы 225 кеше; «юк» позициясе өчен җыенда катнашучы 7 кеше тавыш бирде. Бәян ителгәннәрдән чыгып, халык җыены карар итте: 1 . Югары Ослан муниципаль районы Татар Борнашы авыл җирлегендә халык җыенын булып узды, халык җыены нәтиҗәләре-чын мәгънәсендә. 2 . «2020 елда Югары Ослан муниципаль районының Татар Борнашы авыл җирлегендә яшәү урыны буенча Югары Ослан муниципаль районының Татар Борнашы авыл җирлегендә теркәлгән һәр балигъ булган кешедән 500 сум күләмендә үзара салым кертү һәм алынган акчаларны авыл җирлеге Башкарма комитеты карары белән билгеләнгән ташламалардан тыш, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен җибәрү белән килешәсезме? " - дигән сорау буенча карар кабул итәргә. - Татар Борнашы авылында вак таш җәю һәм төзекләндерү эшләре бара. 3. Югары Ослан муниципаль районы Татар Борнашы авыл җирлегендә узган халык җыены нәтиҗәләрен Борнаш авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында игълан итәргә 4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Бураш авыл җирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына җибәрү өчен юнәлтергә. Гражданнар җыенында рәислек итүче С.В.Бурукин
30.12.2019
56-279 | Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән 45-220 номерлы «Югары Ослан муниципаль районының Печищи авыл җирлегенең 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларның планлы чорына бюджеты турында» карарына үзгәрешләр кертү турында Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ 1. «Югары Ослан муниципаль районының Печищи авыл җирлегенең 2019 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына бюджеты турында» Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендәге 45-220 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 1.1. № 8 Кушымтада: «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын классификацияләү бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялар һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлү» -0801-0840144091-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү» юлында «166,2» санын «150,1» саны белән алыштырырга; - 0113-9900002040-800 бюджет классификациясе кодлары буенча «Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре» юлында «0,8» санын «0» саны белән алыштырырга; - 0113-990002950-800 бюджет классификациясе кодлары буенча «Оешмалар милеге өчен салым һәм җир салымы түләү» юлында «79,9» санын «85,5» саны белән алыштырырга; - 0104-9900002040-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Үзәк аппарат» юлында «341,1» санын «350,1» саны белән алыштырырга; - 0113-9900092350-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре» юлын «1,5» саны белән өстәргә; - 0113-9900092350-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре» юлын «0,8» саны белән өстәргә; 1.2. № 10 Кушымтада: «2019 елга Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге бюджетының Ведомство структурасы» - 363-0801-0840144091-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Клублар һәм мәдәни-ял үзәкләре эшчәнлеген тәэмин итү» юлында «166,2» санын «150,1» саны белән алыштырырга; - 363-0113-9900002040-800 бюджет классификациясе кодлары буенча «Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре» юлында «0,8» санын «0» саны белән алыштырырга; - 363-0113-990002950-800 бюджет классификациясе кодлары буенча «Оешмалар милеге өчен салым һәм җир салымы түләү» юлында «79,9» анын «85,5» саны белән алыштырырга; - 363- 0104-9900002040-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Үзәк аппарат» юлында «341,1» санын «350,1» саны белән алыштырырга; - «Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре» юлын 363-0113-9900092350-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «1,5» саны белән өстәргә; - 363-0113-9900092350-200 бюджет классификациясе кодлары буенча «Башка Гомумдәүләт мәсьәләләре» юлын «0,8» саны белән өстәргә; 2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Советының бюджет-финанс һәм икътисад мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә. Совет Рәисе, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Печищи авыл җирлеге Башлыгы Л.В. Яковлев